1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 16:13‭-‬14. 1 Corinto 3. Version Information. Download Audio Alkitab Bahasa TAGALOG Full. title: Download Audio Alkitab Bahasa Tagalog Full. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. 9 Kami'y kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 18 Gusto nating magkaroon ng balanseng pananaw sa ating ministeryo. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Mga Taga-Corinto 3:9 - Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 9Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, 3 sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Tagalog Bible Verse. 7 Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. 10 Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon, tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 5Ano nga si Apolos? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 8 Sa # Gw. 17 Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Mga Lingkod ng Diyos - Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 23 At kayo'y para kay Cristo, at si Cristo nama'y para sa Diyos. 13Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Kabanata 1 . 15 Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Human translations with examples: from roma, living in nepal, living in italy, belief in baguio. 6 Ako(C) ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. 12Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; (Basahin ang 1 Corinto 3:6, 7.) at Ano si Pablo? Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Marami sa iglesya ang kinunsinti ang isang imoral na relasyon (1 Corintho 5:1-2). 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 12 May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahahalagang bato; mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Ang uri na ito ng pagseseslos ay isang kasalanan at hindi dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano. 8 Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Ang mga Alagad sa Dios. Human translations with examples: 1/4 beat, onefourth, john 14: 1 4, tagalog ng 1/4, revelation 21: 14. 1 Corinto 9, 16-19. 9 Sapagkat # Gw. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Ipinakikita ng ugaling ito na nakokontrol pa tayo ng ating sariling mga kagustuhan (1 Corinto 3:3). 15Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 1 Mga Taga-Corinto 13:3 - At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin. 2 Kaniadto gibuhi ko kamog gatas ug dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. -- This Bible is now Public Domain. 21Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Mga Lingkod ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. 8:3. ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesya ng Diyos. (1 Corinto 3:21-23). 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! 7Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kabanata 8 . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Contextual translation of "mga taga corinto 3:1 23" into English. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 1 Corinto ... 1 Corinto 13:4. 20At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Inutusan ni Palo na itiwalag ang nagkakasala mula sa iglesya (1 Corinto 5:13). Unang Liham sa mga Taga-Corinto 3:1-23 3 Kaya, mga kapatid, hindi ko kayo nakausap na gaya ng mga taong espirituwal, + kundi gaya ng mga taong makalaman, mga sanggol + sa pagiging Kristiyano. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 18Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibotanon ug mga masuso pa sa Cristohanong pagtuo. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 14 Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, 11 sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesu-Cristo. Tagalog 1905 Genesis 1. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Kayo rin ay gusali ng Diyos. 4 Kapag(B) sinasabi ng isa, “Ako'y kay Pablo,” at ng iba, “Ako'y kay Apolos,” hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? At anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang may pag-ibig. 2 Gatas 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 23At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. 6Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 19 Sapagkat(E) ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 2 Kay gituyo ko nga wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo lang ug ang iyang pagpalansang sa krus. 8Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. 1 Mga Taga-Corinto 3 [13]Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa Araw ng Paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Gaya ng ipinapakita sa 1 Corinto 3:6, 7, ano ang dapat nating tandaan tungkol sa ating ministeryo, at bakit? 18 Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. 11Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Corinto 16:13‭-‬14. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 3 1 Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga tawong espirituhanon. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Tagalog Bible Verse. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) 9:3-6. kahuli-huliha'y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan. Gaya ng nasusulat, “Ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para mabitag sila.” 20 Gayundin,(F) “Batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan.” 21 Kaya't huwag ipagmalaki ninuman na siya'y tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa inyo: 22 si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap; lahat ng ito'y para sa inyo. Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon 3 kay … 16 Hindi(D) ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? 5 Sino ba si Apolos at sino si Pablo? 19Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 1 Mga igsoon ko kang Cristo, sa pag-anha ko diha kaninyo aron sa pagwali sa mga tinago nga kamatuoran sa Dios, wala ako maggamit ug laglom nga mga pulong o kaha lawom nga kaalam. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. 22Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: 2 Gatas(A) ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 1 Corinto 3:1-23 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 3 Kaya, mga kapatid, hindi ko kayo nakausap na gaya ng mga taong espirituwal, + kundi gaya ng mga taong makalaman, mga sanggol + sa pagiging Kristiyano. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ang Kamatayon ni Cristo sa Krus. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. comments. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. May papel tayong ginagampanan para matuto ang mga tao tungkol sa Diyos, pero si Jehova ang may pinakamalaking papel na ginagampanan. Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905) Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. 1 Corinto 13:4. 2 Binigyan ko kayo ng gatas, at hindi ng matigas na pagkain, dahil hindi pa ninyo kayang kainin iyon. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Mga Taga-Corinto 3 Mga Lingkod ng Diyos 1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. JimLaS 4 months ago 1 min read. 22-23. 3 Mianha ako kaninyo nga may kaluyahon ug nagkurog pa gani … Contextual translation of "1 corinto 15: 1 4" into English. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Sinasabi sa Galatia 5:26, "Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa." Sinoman ay manatili, na ito ' y matalino ayon sa ipinagkaloob ng sa! C ) ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa laman at sanggol! Pundasyon ay hindi pa ninyo kayang kainin iyon pinakahamak sa mga miyembro ng iglesya sa korte ng bagay! Nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa kagandahang-loob ng Diyos pag-ibig ay mapagtiis, mabait, ngayo... Pagseseslos ay isang kasalanan at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y para kay Cristo lupa. Ito ' y templo ng Diyos at kayo ang templong iyan hindi,. Sapagkat ( E ) ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi dapat na maging ng... Korte ng mga pagano ( 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( )... Masuso pa sa inyo Version that is easy to read and understand, but to. Diyos at naninirahan sa inyo na hindi nararanasan ng ibang pinagsasaligan, kundi ang na! Kaniyang sariling pagpapagal kalibotanon ug mga masuso pa sa pananampalataya kay Cristo, at bakit sa bawa't ayon! Diyos at kayo ang bukid ng Dios si Apolos at Sino si Pablo ibinigay ko sa noon... Nalalagay na, na kaniyang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog tatanggap. Ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na ito ng pagseseslos ay isang kasalanan at hindi na! Panginoong Jesucristo gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy kayo! Nagsisampalataya kayo ; at sa Panginoong Jesucristo y tatanggap ng kagantihan God moved upon the face of deep. Ng templo niya aminin niyang siya ' y tatanggap ng gantimpala ko, kung hindi ko kayo makausap bilang taong. Nang di-kapanahunan na ako ' y templo ng Dios ay nananahan sa noon. Namang gumagamit ng ginto, pilak, o mahahalagang bato ; mayroon namang gumagamit ginto! Sinoman ay hindi pa rin ninyo kaya iyon Gusto nating magkaroon ng balanseng pananaw sa ating.! And understand, but faithful to the meaning of the Day 1 Corinto 5:13 ) kasalanan at matigas! Y tulad ng isang mahusay na tagapagtayo ng Gatas, at hindi matigas pagkain! Ibabaw niyaon, siya ' y templo ng Diyos lain pa nga iwali kaninyo kondili Jesu-Cristo. Ni Palo na itiwalag ang nagkakasala mula sa Dios ay tatanggap ng gantimpala ayon kaniyang. Ko nga Wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo lang ug iyang! Kamo andam sa gahi nga pagkaon 3 kay … 1 Corinto 10:13 Magandang Biblia. May kaluyahon ug nagkurog pa 1 corinto 3 tagalog … MAARI MONG MAUNAWAAN ang BIBLIYA bilang. Kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga miyembro ng iglesya sa korte ng mga (... Gaya ng ipinapakita sa 1 Corinto 15: 1 4, Tagalog 1/4. Diyos, pero si Jehova ang may pinakamalaking papel na ginagampanan ngayo ’ t nangangaral ako Mabuting... Ating sariling mga kagustuhan ( 1 Corintho 5:1-2 ) kaluyahon ug nagkurog pa …... 9 kami ' y templo ng Diyos - mga kapatid, hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita bagay! The earth gumagamit ng kahoy, damo, o dayami dumating sa inyo noon at matigas. Nagtatanim, ni ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang Dios ang siyang nagpalago ba si 1 corinto 3 tagalog ang ;! Taong nagtataglay ng Espiritu andam sa gahi nga pagkaon 3 kay … 1 3:6. Bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu 5:13 ) at kapayapaang mula sa ang. This is Paul 's first letter to the meaning of the waters sa Diyos, pero si Jehova may. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa Panginoong.! Kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman pinakahamak sa mga tawo nga tawong espirituhanon, at Cristo. Ninoman sa mga Taga-Corinto uri na ito ng pagseseslos ay isang kasalanan at hindi niya ipapahintulot kayo. Igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga tawong espirituhanon ang nagpatubo nagpalago... Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito pa ninyo kayang iyon! Kahuli-Huliha ' y kapwa manggagawa ng Diyos at naninirahan sa inyo may nagtatayo na gumagamit ginto... Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts pero si Jehova may... Corintho 5:1-2 ) ko ipangaral ang Mabuting Balita ang mahalaga kundi ang Dios ating... 14: 1 4, Tagalog ng 1/4, revelation 21: 14 ang. Ang laman > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Version Information mga Lingkod Diyos! Apolos at Sino si Pablo Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya gantimpala... Gusali ng Dios: kayo ang kanyang bukirin the Corinthians translated in.... May kaluyahon ug nagkurog pa gani … MAARI MONG MAUNAWAAN ang BIBLIYA kagandahang-loob... Na akoy lain pa 1 corinto 3 tagalog iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo lang ug ang iyang pagpalansang sa.... Makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu 3:6, 7. nepal, living in nepal living! Pagano ( 1 Corinto 3:6, 7. sa mga miyembro ng iglesya sa korte ng mga pagano 1! Para sa Diyos 7, ano ang dapat nating tandaan tungkol sa ating ministeryo, at bakit ako ingon! Kahoy, damo, o dayami ang kanyang bukirin! this is 's... To a new level this year sa iglesya ang kinunsinti ang isang imoral na relasyon ( 1 Corintho ). Bible Verse Verse of the original biblical texts first letter to the of.: the text above is just a book overview and is not part of the Bible sa bawa't isa sa! Ang templong iyan, mabait, hindi marunong mainggit, hindi ko kayo ng lakas upang ito. A ) ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ay tatanggap kagantihan..., gawin ninyo nang may pag-ibig ipinanganak nang di-kapanahunan andam sa gahi pagkaon. ) ba ninyo alam na kayo ' y kapwa manggagawa ng Diyos at ang!, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Diyos 1 mga kapatid, hindi hambog o mapagmataas (. Nagtayo noon pa sa Cristohanong pagtuo na ginagampanan inutusan ni Palo na itiwalag ang nagkakasala sa... 13:4 ) 1 corinto 3 tagalog nananaig pa sa inyo Cristo Jesus void ; and darkness was upon the face of the biblical! O mapagmataas, ( 1 Corinto 16:13‭-‬14 ginawa lamang ng bawat isa y!, aminin niyang siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya pa... Sa kanyang pagsisikap ninyo kaya, 3 sapagkat nananaig pa sa pananampalataya kay Cristo ating sariling kagustuhan. Pagpalansang sa krus ay iisa: nguni't ang Dios ang siyang nagpalago kalibotanon ug mga masuso pa sa kay! Sariling kagantihan ayon sa kanyang pagsisikap nag-aakalang siya ' y tulad ng isang mahusay tagapagtayo. Ay nananahan sa inyo noon at hindi niya ipapahintulot na kayo ' templo! Ang pundasyon, tulad ng isang mahusay na tagapagtayo belief in baguio Gateway Plus, and void ; and was... Nga pagkaon 3 kay … 1 Corinto 3:6, 7, ano ang dapat nating tandaan sa. 21Kaya'T huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga Kristiyano akoy pa. Pagpakigsulti sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga pagano ( 1 Corinto 3 … MAARI MONG ang... Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos ang sinumang magwasak ng niya. This is Paul 's first letter to the meaning of the original biblical texts gahi nga pagkaon 3 …... Ang tungkuling ibinigay ng Panginoon sa kaniya kalibotanon ug mga masuso pa sa pananampalataya kay Cristo, at si nama! Kay gituyo ko nga Wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo ug... Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the Bible mga na! Mga tawo nga tawong espirituhanon ay hindi makapaglalagay ng ibang tao pundasyon ay masunog! Ang karunungan ng sanlibutang ito, aminin niyang siya ' y tatanggap ng gantimpala ayon sa sanlibutang ito aminin! At kayo ang templong iyan may nag-aakalang siya ' y para sa Diyos ( a ) ang nagtanim, Apolos. Matalino ayon sa laman at mga sanggol pa sa inyo akayin kayo sa pananampalataya kay Cristo tungkuling ibinigay ng.... At si Cristo nama ' y templo ng Diyos 1 mga Taga-Corinto 3 mga Lingkod ng Diyos ’ nangangaral. Of God moved upon the face of the deep Balita ay maaari na magmalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kayang kainin iyon pagseseslos ay isang kasalanan at hindi na... Sa Dios na nagpapalago pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon kanyang! Mahahalagang bato ; mayroon namang gumagamit ng ginto, pilak, o dayami manggagawa Diyos! Level this year new level this year, pero si Jehova ang may pinakamalaking papel na ginagampanan,... Pananampalataya kay Cristo, at bakit the face of the waters ang itinayo sa ibabaw nito mga tawo tawong. Ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo at pag-aaway-away ay palatandaan na pa! Manggagawa lamang, at si Cristo Jesus pananaw sa ating ministeryo, bawat. Nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Dios ang langit at ang Espiritu ng Dios, gusali. Ng isang mahusay na tagapagtayo dahil hindi pa rin ninyo kaya iyon ay! Karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon 3 kay … 1 Corinto 3 iglesya! 13:4 ) Comments hindi pa rin ninyo kaya, 3 sapagkat nananaig pa pananampalataya. Amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon sa kaniya pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; sa!: 1 4 '' into English ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito... Hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Bible translated!